Gebruikersvoorwaarden

Links naar andere sites

 

In bepaalde rubrieken bevat de Olympia Vastgoed makelaars-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

 

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de Olympia Vastgoed makelaars-site betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

 

Beschikbaarheid van de site

 

Hoewel wij ons inzetten om de Olympia Vastgoed makelaars-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

 

Toegangsverbod tot de site

 

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon: - die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden

- die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten

- die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden

- die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

 

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

 

Wet van toepassing en rechtspraak

 

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Olympia Vastgoed makelaars-site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 

Bescherming van intellectuele rechten

 

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Olympia Vastgoed behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Olympia Vastgoed BV.

 

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Olympia Vastgoed, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

 

Olympia Vastgoed draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

 

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Olympia Vastgoed BV worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Heylen Vastgoed in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

 

Informatie verplichting (Europese AVG-Richtlijn 2016/679 in voege vanaf 25 mei 2018)

 

Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming vindt u terug onder de link Privacy. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten wissen.

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, gelieve u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). herschijf

Kantoor Jabbeke

Dorpsstraat 42A
8490 Jabbeke

Kantoor Assebroek

Lorreinendreef 82,
8310 Assebroek

ERKEND VASTGOEDMAKELAAR
BEMIDDELAAR BIV: 507543

BTW: BE0792169405

Derdenrek.: crelan BE77103081293142

BA Verzekering en borgstelling: AXA Belgium NV (Polisnummer: 730.390.160)

 

België Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles
RPR Gent – afdeling Brugge.
Koninklijk besluit van 27 september 2006
BIV plichtenleer: www.biv.be

 

Onderworpen aan deontologische code van het BIV

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector